Cử nhân chuyên ngành Quảng cáo

Đào tạo trình độ đại học ngành Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo – Marketing. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quảng cáo.

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Tùy theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

3. Vị trí công tác sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
– Làm việc tại các công ty quảng cáo, truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
– Làm quảng cáo, truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Về kiến thức:
– Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Quảng cáo – marketing, người học được trang bị những kiến thức chuyên ngành như sau:
– Nắm vững bản chất của quảng cáo và marketing: Khái niệm, sự hình thành và phát triển của quảng cáo-marketing trên thế giới và tại Việt Nam, vai trò của nó trong đời sống xã hội, các nguyên tắc hoạt động của quảng cáo- marketing;
– Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quảng cáo và marketing trong doanh nghiệp; lập kế hoạch và triển khai kế hoạch quảng bá sản phẩm tới đông đảo khách hàng, thay đổi nhận thức và hành vi của khách hàng, nhằm đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp;
– Có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng, biết cách tận dụng các phương tiện này để quảng cáo và hoạch định chiến lược marketing, có tri thức cơ bản về quản trị tài chính và nhân lực trong hoạt động marketing, quảng cáo và phân tích nhu cầu thị trường.

4.2.Về kỹ năng:

– Kỹ năng cứng:
+ Có các kỹ năng nghiên cứu ở mức độ cơ sở trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
+ Có khả năng lập kế hoạch marketing, thực hiện các ý tưởng quảng bá sản phẩm bằng cách viết quảng cáo trên báo in, báo điện tử, sản xuất chương trình quảng cáo phát thanh, truyền hình và và trên các loại hình truyền thông đa phương tiện để đưa sản phẩm quảng cáo tới khách hàng.

– Kỹ năng mềm:
+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
+ Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong tác nghiệp báo chí;
+ Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.

4.3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:
– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.
– Được đào tạo cơ bản, hệ thống về Quảng cáo trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Có tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về Quảng cáo, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

4.4. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu u (tương đương 600 điểm TOEIC hoặc 550 điểm TOEFL hoặc 5.5 điểm IELTS).

4.5.Trình độ Tin học
Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Kiến thức giáo dục đại cương (44 đvht):

– Tâm lý học đại cương
– Chính trị học đại cương
– Kinh tế học đại cương
– Pháp luật đại cương
– Quan hệ quốc tế đại cương
– Cơ sở văn hoá Việt Nam
– Tiếng Việt thực hành
– …..

5.2. Kiến thức cơ sở ngành (18 đvht):

– Lý thuyết truyền thông
– Các phương tiện truyền thông
– Quan hệ công chúng và quảng cáo
– Báo chí và dư luận xã hội
– Ngôn ngữ truyền thông
– Công chúng báo chí – truyền thông
– Pháp luật và đạo đức báo chí – truyền thông
– …..

5.3. Kiến thức ngành (26 đvht)

– Nhập môn quan hệ công chúng
– Nhập môn Marketing
– Truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC)
– Hành vi khách hàng
– Chiến lược quảng cáo
– ……

5.4. Kiến thức bổ trợ (12 đvht)

– Kỹ năng giao tiếp đàm phán và phát ngôn
– Truyền thông mạng xã hội
– Tác động quảng cáo trong xã hội
– PR doanh nghiệp
– …

5.5. Khối kiến thức chuyên ngành (30 đvht):

– Viết lời quảng cáo
– Thiết kế quảng cáo
– Sản xuất quảng cáo
– Chiến dịch quảng bá
– Marketing kỹ thuật số
– …